Location

Long Lake Motor Inn
596 Main St.
St. Agatha, Maine